National Seminar at IUCTE Campus on the topic of "Shiksha, Shikshak & Samaj: Ek Punahdrishti